Menu Sluiten

AVG voor uw privacy

 

Privacyverklaring PodoComfort dd.25.03.2021

U mag verwachten dat PodoComfort zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van PodoComfort naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat PodoComfort hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraar en uw betaling, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor evaluatie en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten. PodoComfort neemt geen besluiten louter op basis van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij PodoComfort is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid en lichaamsmetingen. Uitsluitend indien nodig voor declaraties: naam van uw verzekeraar, polisnummer, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de praktijk voor podologie & pedicure een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn producenten van op maat gemaakte zolen en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

PodoComfort verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens PodoComfort onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens metRedenPersoonsgegevensWijze van overdrachtGrondslag
Huisarts, verwijzerRapportage ter informatieNaam of NAW geboortedatum, BSN onderzoek en behandelplanVia patiënt of per postAlleen met uw toestemming
Producent van therapiezolen en hulpmiddelen Podo MastersOp maat maken van hulpmiddelBiometrische gegevensPostVerwerkingsovereenkomst
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle op verzekeringsrecht en indienen declaratie zorg / hulpmiddel

 

Naam of NAW, Geboortedatum, BSN, Polisnummer 

Cepamedis

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
Alphamega HostingServerVerwerker van persoonsgegevens en prospects (websitebezoekers). Verwerkingsovereenkomst
     
Auditors LOOP  (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

 

Steekproefsgewijze kwaliteitscontrole – inzage in alle dossiersTer plekke van de  zorgverlenerOvereenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Echoscopist Fysiotherapeut

Beeldvormend en/of functieonderzoekNaam of NAW, geboortedatum, BSN, onderzoek en eventueel behandelplanVia patiënt d.m.v. verwijzingAlleen met uw toestemming, geheimhoudingsplicht van de zorgverleners
STRATO Cloud Storage in EuropaServer voor dataopslagPersoonsgegevensVia de zorgverlenerVerwerkingsovereenkomst

Podomonitor

Server voor dataopslag in NederlandPersoonsgegevensVia de patiëntVerwerkersovereenkomst

Mogelijk ontvangt PodoComfort uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Wij registreren deze persoonsgegevens en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van PodoComfort afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. Waar mogelijk en wenselijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd om de privacy te waarborgen.

Bewaartermijn

PodoComfort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw verzoek sturen naar: info@podocomfort.nl  U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. PodoComfort reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop PodoComfort uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar: info@podocomfort.nl t.a.v. Regina v.d. Duijn.

PodoComfort brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

PodoComfort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van PodoComfort.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan een internationale organisatie.